Madeleine Arnoux


Last Name: Arnoux
First Name: Madeleine
Birth Date:
Birth Place
Marriage Date:
Marriage Place:
Death Date:
Death Place:
Notes:

SPOUSE

Spouse Last Name: Jacquelot dit Groet
Spouse First Name: Pierre
Spouse Birth Date:
Spouse Birth Place:
Spouse Death Date:
Spouse Death Place:
Spouse Notes: