Sachem Berthélémi Abenaki Miteouamigoukoue


Last Name: Abenaki Miteouamigoukoue
First Name: Sachem Berthélémi
Birth Date: 1506
Birth Place Algonquin Nation, Acadie
Marriage Date:
Marriage Place:
Death Date: 1580
Death Place: Algonquin Nation, Acadie
Notes:

SPOUSE

Spouse Last Name: Pachirini
Spouse First Name: Carole
Spouse Birth Date: 1589
Spouse Birth Place: Algonquin Nation, Nouvelle France
Spouse Death Date: 1634
Spouse Death Place: Quebec, Nouvelle France
Spouse Notes: